กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2561 และงวดที่ 12/2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
การดำเนินการ โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 185 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
แจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
**ด่วนที่สุด**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 62 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 235 
ด่วนที่สุด ด้วยมูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน ได้จัดสัมมนาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เฟส 2 ขอให้แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ารับการสัมมนาดังกล่าว  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด * ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุกภัยจังหวัดชัยภุมิ และการประชุมติดตามสถานการณืน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
แจ้งสรุปการฝึกอบรมการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม Airbnb [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2561)    อ่าน 217  ตอบ 0  
   
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหัน โครงการตำบลบ้านหันรวมใจแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยกา [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหัน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองแวง โครงการปฏิบัติการ\"แยกก่อนทิ้ง\" [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองแวง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และทดสอบ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของ สถจ.ชัยภูมิ ปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ทต.บ้านเต่า ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดใหญ่ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี